W 2016 roku nakładają się krytyczne wyzwania ochrony przyrody – czas podjąć działania!

2016 rok będzie miał duże znacznie dla naszej Ziemi i jej przyszłości. Koniec 2015 roku przyniósł szereg poważnych wyzwań ochrony przyrody, którymi musimy zmierzyć się w tym roku. Wymienimy tutaj tylko niektóre z nich:

1. Degradacja i utrata bioróżnorodności – w rezultacie ekspansywnej deforestacji, niszczenia siedlisk, połowu i handlu dzikimi zwierzętami coraz bardziej słabnie różnorodność gatunkowa na całym świecie. Jednak coraz więcej badań wykazuje, że utrzymanie wysokiego stopnia różnorodności gatunkowej jest ważne dla zachowania zdrowia ekosystemu i utrzymania jego stabilności.

2. Zmiany klimatu – Zmiany klimatu to jedno z najbardziej widocznych skutków antropogenicznego ogrzewania się atmosfery. Przyspieszenie globalnego ocieplenia oznacza większe ryzyko anomalii pogodowych, suszy i powodzi oraz innych skutkowa dla lokalnych społeczności, których ludzie cierpią na skutek niestabilnych warunków środowiskowych.

3. Otyłość – Przekarmianie staje się coraz bardziej powszechne, a skalarekordy odnotowywane są już w różnych częściach świata. Problem ten dotyka całe społeczności oraz środowisko, gdyż często wiąże się to ze zwiększonemu wydawaniu energii na te same produkty i procesy, co prowadzi do wielu od konsumpcji energii i emisji gazów cieplarnianychW 2016 roku nasza planeta stoi przed krytycznymi wyzwaniami dotyczącymi ochrony przyrody. Zmiany klimatyczne dają o sobie coraz mocniej znać, wyczerpywanie zasobów i zakłócenia ekosystemów są coraz wyraźniejsze. Wszystkie te czynniki postawią kolejne nowe wyzwania przed ludzkością, które będzie trzeba jak najszybciej rozwiązać.

Klimat jest dynamiczny i stale się zmienia, a ludzie muszą nauczyć się jego wpływu na środowisko naturalne i systemy jego funkcjonowania. Oznaki globalnych zmian klimatu mogą objawiać się poprzez susze, powodzie, awarie sieci energetycznych, epidemie chorób spowodowane wirusami i bakteriami oraz inne zachwiania gospodarki żywnościowej.

Dlatego też teraz jest czas, aby podjąć aktywne działania mające na celu ochronę środowiska naturalnego. Musimy szukać bardziej wydajnych metod produkcji energii odnawialnej, zoptymalizować zużycie energii i quapalnie poprawić infrastrukturę energetyczną. Musimy także skupić się na chronicznym monitorowaniu aktywności człowieka i inwestować więcej środków w badania dotyczące rezerwatów przyrody oraz ochrony rzadkich gatunków zwierząt. Wreszcie, musimy oficjalnie uznawać problemy ochrony przyrody i nauczyć się współdziałać ze sobą tak, by lepiej chronić nasz świat.

W 2016 roku nasza planeta stoi twarzą w twarz poważnymi problemami dotykającymi ochrony przyrody – ale możemy pokonać te wyzwania! Dzięki skutecznemu i szybkiemu działaniu z naszej strony możemy chronić nasze środowisko naturalne oraz dbać o równowagę pomiędzy ludźmi a natura.

Rok 2016 przynosi poważne wyzwanie w ochronie naszej przyrody. Przede wszystkim musimy zatroszczyć się o jej zdrowie i integralność, szczególnie w obliczu zmian klimatu, spadku zawartości obecnych populacji zwierząt i roślin oraz zagrożeń pochodzących z postępującego przemysłowego osuszania i odwadniania dużych obszarów naturalnych.

Musimy podejmować konkretne działania w celu ochrony naszej przyrody. Konieczna jest większa świadomość społeczna dotycząca ochrony środowiska, jak również bardziej głośne głosy na rzecz tworzenia nowych rezerwatów przyrody, hodowli endogenicznych czy upowszechniania możliwości recyklingu. Reorganizacja systemu zarządzania pracami publicznymi może także stanowić silny impuls do zabezpieczenia naturalnego dorobku naszej planety.

Dzięki temu razem możemy chronić wyniki wielu stuleci ewolucji, a tym samym umożliwić przetrwanie naturalnego bogactwa Polski oraz europejskich lasów, wód morskich i gleb rolniczych. W 2016 roku trzeba dawać głosek swoje poparcie polityce ekologicznemu i dotrzeć do każdego gdzie ona prowadzi – od opracowania lepszych strategii ochrony do realizacji ich!