Państwowa Rada Ochrony Przyrody: Dziesięć priorytetowych wyzwań, przed którymi stoi polska ochrona przyrody

Państwowa Rada Ochrony Przyrody (PROP) wskazała dziesięć priorytetowych wyzwań, przed którymi stoi polska ochrona przyrody. Wyzwania skupiają się na trzech obszarach: gospodarce, nauce i edukacji oraz polityce.

Z perspektywy gospodarstwa domowego ważne jest uznawanie i promowanie aktywności proekologicznej oraz wykorzystywanie produktów wytworzonych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Dodatkowo konieczna jest modernizacja systemu finansowego, tak aby wspierać ochronę środowiska i zapewniać innowacyjne źródła energii.

Z punktu widzenia nauki istotną kwestią jest rozpowszechnianie wiedzy nt przyrody i jej ochrony, w celu stworzenia silnego społeczeństwa uświadomionego ekologicznie. Ważne jest również intensyfikowanie badań naukowych nad przyrodniczymi skutkami działalności człowieka oraz monitorowania zmian zachodzących w otoczeniu naturalnym.

Ostatni obszar dotyczy politiki i ma na celu m.in. regulowanie społecznych aspektów ochrony przyrody, która obejmuje poprawę praw ochronnych oraz budowę nowoczesnych narzędzi do planowania i zarządzania dla łagodzenia negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne.

Jeśli chcemy chronić nasze piękno natury i cieszyć się jej walorami choćby w przyszłości, trzeba przyjąć te priorytetowe wyzwania, budując świadomość ekologiczną i tworząc sprawniejszy system regulacji nastawiony na szeroko pojmowaną ochronę środowiska naturalnego.

Państwowa Rada Ochrony Przyrody przedstawiła 10 priorytetowych wyzwań, przed którymi stoi ochrona przyrody w Polsce na najbliższe lata. W celu zapewnienia trwałego i odpowiedzialnego korzystania z zasobów przyrodniczych Rada opracowała plan wspierania tych wybranych obszarów, aby zwiększyć efektywność działań. Dziesięć wyzwań obejmuje:
1. Transformacja energetyczna – zapewnienie zrównoważonych rozwiązań poprzez aktywne wykorzystanie energii odnawialnej.
2. Odnowa terenów leśnych – odbudowa gleb i lasów po utracie przez gospodarkę leśną oraz inne działania.
3. Ograniczenie uciążliwości dla środowiska przyrodniczego – wdrożenie rozwiązań technicznych i systemów ochrony przed szkodami i bieżąca naprawa szkód.
4. Poprawa jakości rzek i mazur – poprawienie warunków hydrologicznych poprzez obniżenie zawartości biogenów, usunięcie barier na rzekach i promowanie hodowli ryb połączonej z ochroną stanowisk naturalnych.
5. Ochrona i tworzenie siedlisk – stworzenie systemu intensywnej ochrony siedlisk i specjalnych obszarów Natura 2000 oraz skuteczne wdrażanie Narodowej Strategii Ochrony Siedlisk Przyrody 2025+.
6. Ochrona gatunków – wprowadzenie monitoringu i kontroli zmian zachodzących w populacji gatunków oraz określenie sposobu oddziaływania na gatunki chronione ŁPOK-DG oraz ochrona gruntownych regionalnych programów ochronnych gatunków objętych Zamorskimi Mozaikami Ochrony oraz Eksportu (Geoparki).

Pierwszym priorytetem jest tworzenie trwałych struktur administracyjnych na szczeblu państwowym i lokalnym, które zapewnią wsparcie dla ochrony przyrody i jej rezerwatów. Celem jest zapewnienie skutecznego monitorbalu i ochrony tych obszarów.

Kolejnym ważnym celem jest podniesienie świadomości społeczeństwa dotyczącej kwestii ochrony przyrody i jej walorów. W tym celu należy promować edukację na temat roli naturalnych środowisk w życiu ludzi oraz ich wartości historyczno-kulturowej, poczynając od najmłodszych lat.

Trzecim priorytetem jest utrzymanie stałej sprzyjającej przyrodzie polityki gospodarczej oferującej praktyczne i ustawowe narzędzia do jej realizacji. Ma to na celu zapewnienie, by eksploatacja gospodarcza miała minimalny negatywny wpływ na obszary chronione.

Inne wyzwania, aby osiągnąć cel, to: zapewnienie, by proces akcesji do Konwencji Ramsarskiej Unii Europejskiej w sprawie ochrony siedlisk ptaków oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczącej migrowania ptaków przebiegł bezproblemowo; skuteczne monitorowanie efektywności funkcjonowania obszarów chronionych; lepsze koordynowanie działania makroregionów naturalnych; dobrowolne opodatkowanie aktywności gospodarcze polegające na eksploatacji naturalnych zasobów; tworzenie programów zwalczajacych silne organizmy patogenne; większa współpraca między państwami członkowskimi Unii Europejskie topassemenom ich obowiązek ochrony ; oraz tworzenie funduszy grantowych czu popularyzacje sukcesu polskich inicjatyw obroty środowiska naturalnego.