PROP odwołana za „niekonsultowanie stanowiska”

16 maja 2016 r. Minister Środowiska podał kolejny powód odwołania większości składu PROP. W komunikacie zamieszczonym na stronie Ministerstwa czytamy, że było nim „niekonsultowanie stanowiska Rady z ministrem środowiska w sprawie Puszczy Białowieskiej”. Jest to jasny sygnał, jakie są oczekiwania Ministra wobec nowej Rady – przed wydaniem jakiejkolwiek opinii powinna ją z nim skonsultować.

Trzeba stwierdzić, że tym razem Minister wykazał się szczerością, przecząc wcześniejszym oficjalnym zapewnieniom medialnym, że decyzja nie ma nic wspólnego z opinią Rady w sprawie Puszczy Białowieskiej.

Pomysł, by Państwowa Rada Ochrony Przyrody musiała (pod groźbą odwołania) konsultować swoje stanowiska z Ministrem, wskazuje na zdecydowanie „odmienne podejście” profesora Jana Szyszko do roli organu naukowego i doradczego, niż powszechnie przyjęte w demokratycznym społeczeństwie.

W komunikacie zacytowano także wypowiedź Ministra, w której określił oczekiwania dotyczące PROP. Rada ma „efektywnie pracować na rzecz użytkowania zasobów przyrodniczych dla dobra człowieka. Być może dla jasności należałoby zmienić nazwę nowego organu doradczego?

Minister stwierdził także, że PROP jest „ciałem doradczym Ministra Środowiska„, co świadczy o jego stosunku do Rady i jest sprzeczne z ustawą o ochronie przyrody (PROP jest „organem opiniodawczo-doradczymi w zakresie ochrony przyrody”, działającym „PRZY ministrze właściwym do spraw środowiska”, a to jest istotna różnica).

Warto zaznaczyć, że opinia PROP w sprawie projektu aneksu do Planu urządzania lasu Nadleśnictwa Białowieża została wydana w ramach konsultacji społecznych ogłoszonych 10.11.2015 r. przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku. Jej ostateczne brzmienie wypracowano i przyjęto podczas sesji plenarnej PROP w dniu 18 listopada 2015 r., czyli w dwa dni po zaprzysiężeniu obecnego rządu, w tym Ministra Środowiska. Już w dniu zaprzysiężenia Minister otrzymał zaproszenie na tę sesję, wraz z jej programem. Rada nie otrzymała na to zaproszenie żadnej odpowiedzi, a w posiedzeniu, które odbywało się w gmachu Ministerstwa, nie uczestniczył ani Minister, ani żaden jego przedstawiciel. Jednocześnie opinia dotyczyła propozycji znacznie większego zakresu cięć, niż obecnie zatwierdzony, więc pośrednio Minister przynajmniej częściowo zgodził się z negatywną opinią PROP w stosunku do projektu.

Jako drugi powód odwołania PROP podano zaległości w wydawaniu opinii dotyczących CITES. Zagadnienie to zostało omówione w poprzednim artykule. Warto jeszcze raz podkreślić, że odwołana PROP wydała rekordową liczbę opinii dotyczących spraw CITES w całej historii Rady (ponad 600, w tym 400 w roku 2015), a „zaległości” wynikają z faktu niewywiązywania się Ministra z ustawowego obowiązku finansowania realizacji przez Radę jej ustawowych zadań.

Szczegółowe informacje o działalności PROP w okresie 24.10.2014-09.05.2016 można znaleźć w sprawozdaniu byłego przewodniczącego Rady z dnia 10.05.2016.

Najnowszy komunikat Ministerstwa zawiera także kilka innych nieścisłości. Napisano: „Obecnie Rada składa się z 28 wybitnych specjalistów, którzy mają duży dorobek w pracy na rzecz ochrony przyrody (nominacji nie przyjął Dariusz Anderwald)”. W rzeczywistości pan Dariusz Anderwald przyjął nominację (w roku 2014). Obecnie złożył rezygnację z dalszego członkostwa w Radzie, podobnie jak pan Ryszard Topola. Oznacza to, że 16 maja 2016 r. Rada składała się z 27 członków, w tym 5 osób z jej poprzedniego składu.